Debbie Brakhoven

Bruidskapsels|Bruidsmake-up Hairextensions|Hair&make-up|Haarkleuring

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Debbie Brakhoven

Debbie Brakhoven, gevestigd te  Hazerswoude, aan de Voorstraat 16a/14a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27326314, hierna te noemen ‚ÄúDebbie Brakhoven‚ÄĚ.

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Datum: de datum als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden;
   1. Partijen: Debbie Brakhoven en Opdrachtgever tezamen;
   1. Prijs: de door Opdrachtgever aan Debbie Brakhoven te betalen vergoeding voor de door Debbie Brakhoven te verrichten Werkzaamheden, als nader omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden;
   1. Opdrachtgever: iedere persoon die met Debbie Brakhoven een Overeenkomst wenst te sluiten, sluit of heeft gesloten;
   1. Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de door Debbie Brakhoven ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden;
   1. Reserveringsfee: de vergoeding als bedoeld in artikel 4.3 e.v. van deze algemene voorwaarden;
   1. (te verrichten) Werkzaamheden: de door Debbie Brakhoven te leveren goederen en/of te verrichten diensten, alsmede alle overige door Debbie Brakhoven aan Opdrachtgever verschuldigde prestaties.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal en onverbrekelijk onderdeel uit van, alle aanbiedingen van, offertes van, Overeenkomsten met en Werkzaamheden verricht door Debbie Brakhoven, alsmede van alle overige rechtsverhoudingen tussen Debbie Brakhoven en Opdrachtgever.
  1. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een aanbieding of offerte bij Debbie Brakhoven, het aangaan van een Overeenkomst met Debbie Brakhoven en het geven van een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden aan Debbie Brakhoven.
 • Offertes en aanbiedingen
  • Offertes en aanbiedingen worden door Debbie Brakhoven uitsluitend schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
  • Offertes en aanbiedingen van Debbie Brakhoven zijn, behoudens indien Partijen anders overeenkomen, 14 dagen geldig. Partijen kunnen zowel een langere als een kortere geldigheidsduur van een offerte overeenkomen.
 • Overeenkomst
  • Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of aanbod van Debbie Brakhoven. Debbie Brakhoven zal het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst bevestigen aan Opdrachtgever (hetgeen niet een constitutief vereiste is voor de Overeenkomst).
  • Een Overeenkomst komt tevens tot stand doordat, doch niet eerder dan dat, Debbie Brakhoven mondelinge afspraken met Opdrachtgever schriftelijk vastlegt en deelt met (en daarmee bevestigt aan) Opdrachtgever.
 • Datum & Reserveringsfee
  • 4.1.¬†¬†¬†¬†¬† Debbie Brakhoven reserveert in overleg met Opdrachtgever een datum waarop Debbie Brakhoven zijn Werkzaamheden zal verrichten of verricht dient te hebben, te weten de: Datum. Hebben Partijen geen Datum afgesproken, dan geldt de trouwdatum van Opdrachtgever als Datum
 • 4.3.¬†¬†¬†¬†¬† Voor het reserveren van een (gewijzigde) Datum is Opdrachtgever steeds een vergoeding verschuldigd aan Debbie Brakhoven: de Reserveringsfee.
  • De Reserveringsfee voor de eerste door Debbie Brakhoven ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde Datum is in begrepen in de Prijs (zie artikel 6). Eventuele overige door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee(s) worden apart gefactureerd.
  • Be√ęindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) en wijziging van de Datum geeft geen recht op de terugbetaling of creditering van Reserveringsfee(s).
 • (Te verrichten) Werkzaamheden
  • Debbie Brakhoven blijft eigenaar van alle uit hoofde van de Overeenkomst geleverde goederen, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Debbie Brakhoven. Onder de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Debbie Brakhoven wordt tevens begrepen al hetgeen Opdrachtgever in verband met het eventueel tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Debbie Brakhoven verschuldigd is of mocht worden aan Debbie Brakhoven.
  • Debbie Brakhoven staat ervoor in dat zijn (verrichtte) Werkzaamheden beantwoorden (voldoen) aan de Overeenkomst en, indien toepasselijk:
   • worden, althans zijn, uitgevoerd met goed vakmanschap; en
   • worden, althans zijn, uitgevoerd met gebruikmaking van deugdelijke materialen.
  • Ten aanzien van Werkzaamheden die bestaan uit het vervaardigen van zaken ten behoeve van Opdrachtgever, kunnen minimale afwijkingen in de verrichtte Werkzaamheden ten opzichte van het ontwerp, het monster, het model, de specificaties, de wensen en/of de opdracht van Opdrachtgever niet worden tegengeworpen aan Debbie Brakhoven. Ook kwalificeren deze minimale afwijkingen niet als een tekortkoming in de nakoming van de -uit de Overeenkomst voortvloeiende- verplichtingen zijdens Debbie Brakhoven jegens Opdrachtgever.
  • Debbie Brakhoven is gerechtigd de Werkzaamheden te verrichten op de wijze zoals hem goeddunkt. Hebben Partijen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop Debbie Brakhoven de Werkzaamheden dient te verrichten, dan is Debbie Brakhoven desalniettemin gerechtigd van die afspraken af te wijken indien dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Alsdan zullen Partijen weldra in overleg treden over de gevolgen van die afwijking(en) door Debbie Brakhoven (zoals een verhoging van de Prijs).
  • Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Wijzigingen in de te verrichten Werkzaamheden resulteren in ieder geval in meerwerk als:
   • er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties (hetgeen slechts mogelijk is met instemming en goedkeuring van Debbie Brakhoven);
   • de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
   • geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Debbie Brakhoven te voldoen.

 • 6.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prijs en betaling
  • De door Debbie Brakhoven gehanteerde prijzen zijn in euro‚Äôs, inclusief BTW en geldig in heel Nederland.
  • De door Debbie Brakhoven gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag en transportkosten.
  • De door Debbie Brakhoven gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventuele kosten ten behoeve van een (eendaagse) benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (trouwambtenaar), althans de eventuele kosten om als zodanig te mogen optreden in de trouwgemeente.
  • Debbie Brakhoven mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Debbie Brakhoven te voldoen.
  • 4.3).
  • 6.8.¬†¬†¬†¬†¬† Bij het tot stand komen van de Overeenkomst raakt Opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd aan Debbie Brakhoven. Indien Partijen geen nadere afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de aanbetaling, bedraagt de hoogte van de aanbetaling 50% van de Prijs.
  • ¬†
  • De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst te zijn voldaan door Opdrachtgever.
  • . Eindigt de betalingstermijn van de factuur van Debbie Brakhoven eerst na de Datum, dan is Opdrachtgever gehouden aan de betalingstermijn van de factuur.
  • Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.
  • Niet in de Overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met Opdrachtgever gemaakt. Zodra de hoogte van deze -niet in de Overeenkomst inbegrepen- kosten inzichtelijk is, ontvangt Opdrachtgever voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig voldaan te zijn.
  • Betalingen dienen plaats te vinden op het daartoe door Debbie Brakhoven aangegeven rekeningnummer.
  • Ongeacht of Debbie Brakhoven de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uithoofde van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zalzijn onmiddellijk opeisbaar als:
   • een betalingstermijn is overschreden;
   • zich een van de in artikel 9.3 opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande voor ‚Äėwederpartij‚Äô ‚ÄėOpdrachtgever‚Äô dient te worden gelezen.
 • Garantie
  • Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie, indien en voor zover er een garantieaanspraak voortvloeit uit de op de Overeenkomst en/of verrichtte Werkzaamheden toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Een en ander met dien verstande dat Debbie Brakhoven niet is aan te spreken voor gebreken aan de verrichtte Werkzaamheden die het gevolg zijn van:
   • normale slijtage;
   • ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de zijde van Opdrachtgever;
   • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
   • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door Opdrachtgever;
   • gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
  • Geen garantie wordt gegeven op:
   • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
   • Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever.
  • Debbie Brakhoven bepaalt zelf de wijze en het tijdstip waarop hij uitvoering zal geven aan de garantie.
  • Debbie Brakhoven is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
  • Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Debbie Brakhoven opschorten van de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst kan er niet toe leiden dat Debbie Brakhoven (toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en kan evenmin leiden tot enige schadevergoedingsverplichting zijdens  Debbie Brakhoven.
  • Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Debbie Brakhoven opschorten van de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst bevrijdt Opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.
  • Indien Debbie Brakhoven de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst niet langer opschort, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het exclusieve oordeel van Debbie Brakhoven dan niet meer mogelijk om op de Datum de Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een nieuwe Datum.
 • .
   • de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;
   • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
   • de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;
   • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   • conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij.
  • 9.4.¬†¬†¬†¬†¬† Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts annuleren onder de navolgende voorwaarden.
  • indien de Overeenkomst voldoet en/of de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW. Het al dan niet voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW dient uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde prestatie(s): er dient geabstraheerd te worden van de vraag of Opdrachtgever een consument is.
  • 4.9). Dat de Reserveringsfee betreffende de eerste ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde (nog ongewijzigde) Datum is inbegrepen in de Prijs doet aan het bovenstaande niets af: Debbie Brakhoven blijft bij be√ęindiging van de Overeenkomst in ieder geval gerechtigd tot dat deel van de Prijs dat de Reserveringsfee betreft.
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs van de wil van Debbie Brakhoven onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst door Debbie Brakhoven geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhindert of substantieel bemoeilijkt, zoals, althans alsmede voor zover daaronder niet begrepen: oorlog; oorlogsgevaar; blikseminslag; overstroming; uitzonderlijke en/of extreme weersomstandigheden; brand; natuurgeweld; oproer; stakingen; transportproblemen; files; omleidingen; overlijden; ziekte (bijvoorbeeld van Debbie Brakhoven zelf of zijn medewerkers); epidemie√ęn, pandemie√ęn en/of uitbraken (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte); landelijke en/of regionale quarantaine en/of andere (overheids)maatregelen in het kader van ziekten, epidemie√ęn, pandemie√ęn en/of uitbraken; werkliedenuitsluiting; storingen binnen het bedrijf van Debbie Brakhoven of zijn leveranciers; door Debbie Brakhoven ingeschakelde derden die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen; terroristische acties; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; stroomstoring; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie; werkonderbrekingen; import- of handelsbeperkingen,  alsmede alle andere omstandigheden die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
  1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Debbie Brakhoven niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
  1. Debbie Brakhoven is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang er sprake is van overmacht, welke opschorting er alsdan niet toe kan leiden dat Debbie Brakhoven toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
  1. Indien Debbie Brakhoven zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst (tijdelijk) redelijkerwijs niet kan nakomen als gevolg van overmacht, of indien Debbie Brakhoven zijn verplichtingen op grond van overmacht opschort, is Opdrachtgever niet gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan Debbie Brakhoven (eveneens) op te schorten.
  1. Als de overmachtssituatie is ge√ęindigd, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het exclusieve oordeel van Debbie Brakhoven dan niet meer mogelijk om op de Datum de Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een nieuwe Datum.
  1. Indien er sprake is van overmacht en nakoming door Debbie Brakhoven blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Debbie Brakhoven bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te be√ęindigen. Opdrachtgever is in die gevallen eveneens bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te be√ęindigen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Debbie Brakhoven. In de overige gevallen geldt ter zake de be√ęindiging hetgeen bepaald in artikel 9.
  1. Behoudens in het geval en voor zover Debbie Brakhoven zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade of compensatie van kosten die het gevolg is/zijn van de in dit artikel bedoelde overmacht, opschorting of ontbinding.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens in het geval en voor zover Debbie Brakhoven zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Debbie Brakhoven, is Debbie Brakhoven niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Debbie Brakhoven verrichtte Werkzaamheden.
  1. In geval van aansprakelijkheid van Debbie Brakhoven, op welke grondslag dan ook, is Debbie Brakhoven slechts aansprakelijk voor directe schade. Debbie Brakhoven is nimmer gehouden tot vergoeding van:
   1. indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten);
   1. schade aan (de eigendommen van) derden; en/of
   1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van Debbie Brakhoven.
  1. Eventueel door Debbie Brakhoven te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de -door Debbie Brakhoven afgesloten- verzekering wordt uitbetaald. Kan Debbie Brakhoven geen beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door Debbie Brakhoven te betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de Prijs van de te verrichten Werkzaamheden (inclusief BTW).
  1. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de Werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door Opdrachtgever. Debbie Brakhoven mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 1. Klachten, geschillen, bevoegde rechter
  1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de door Debbie Brakhoven verrichtte Werkzaamheden geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 28 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Debbie Brakhoven heeft geklaagd.
  1. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Debbie Brakhoven hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
  1. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
  1. Debbie Brakhoven zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met Opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
  1. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement waarin Debbie Brakhoven zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Partijen, behoudens in het geval de wettelijke bevoegdheidsregels de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijven.
 1. Wijzigingsclausule
  1. Debbie Brakhoven is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst eenzijdig en zonder toestemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden op daartoe ge√ęigende wijze kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
  1. Is Opdrachtgever een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 1. Slotbepalingen
  1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
  1. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eventuele eerdere, al dan niet mondelinge, afspraken of overeenkomsten tussen Partijen over hetzelfde onderwerp.
  1. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen slechts met de schriftelijke en ondertekende goedkeuring van zowel Debbie Brakhoven als Opdrachtgever worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mag geen van de Partijen zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst ook geen rechten ontlenen.
  1. Onder ‚Äėschriftelijk‚Äô worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer, zoals e-mails, en b) digitaal ondertekende stukken.
  1. De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst. In geval van nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent het vaststellen van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen (en de algemene voorwaarden of Overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Als een bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die bepaling geacht worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.
  1. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden omtrent een aanvulling op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst die aansluit bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
  1. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar enkelvoudige woorden omvat ook een verwijzing naar het meervoud daarvan en vice versa, tenzij uit de context anders voortvloeit.
  1. De tussenkopjes in deze algemene voorwaarden zijn ingevoegd om de leesbaarheid te vergroten en hebben geen invloed op de inhoud en interpretatie van deze voorwaarden.
  1. Eventuele verkoop-, inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op (de uitvoering van) de Overeenkomst, behoudens indien Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
  1. Noch het verzuim, noch de vertraging van een der Partijen bij de Overeenkomst om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel door die partij. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, geenszins uit.

Algemene voorwaarden van Debbie Brakhoven

Versie 1.1 ‚Äď 28 december 2021

© 2024 Debbie Brakhoven | Algemene voorwaarden | Privacybeleid